Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Bielany m.st. Warszawy
szukaj 
szukaj w   
Wyszukiwanie zaawansowane
 

Biuletyn Informacji Publicznej

RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP - DBFO Bielany > Menu Podmiotowe > Status prawny > Status prawny

Status prawny

  Drukuj
 

                                                                     Załącznik nr 3
                                                                     do uchwały nr XXIII/416/2003
                                                                     Rady Miasta Stołecznego Warszawy
                                                                     z dnia 18 grudnia 2003 r.

 

 

STATUT

Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty — Bielany m.st. Warszawy

 

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

§1 .1. Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty - Bielany m.st. Warszawy, zwane dalej "Biurem”, jest jednostką budżetową miasta stołecznego Warszawy prowadzącą obsługę finansową, administracyjną i prawną jednostek organizacyjnych m.st. Warszawy wymienionych w ust. 2, zwanych dalej „jednostkami obsługiwanymi”.
2. Jednostki obsługiwane przez Biuro:
1) Przedszkole nr 39 “Pod Topolami;
2) Przedszkole nr 49 “Pluszowy Miś”;
3) Przedszkole nr 97 “Leśna Polanka”;
4) Przedszkole nr 105 “Wesoła Stopiątka”;
5) Przedszkole nr 181 “Wesołe Nutki”;
6) Przedszkole nr 182 “Tajemniczy Ogród”;
7) Przedszkole nr 236 “Mali Odkrywcy”;
8) Przedszkole nr 240 im. “Polskich Olimpijczyków”;
9) Przedszkole Specjalne nr 245 Dla Dzieci Słabowidzących “Sowy Mądrej Głowy”;
10) Przedszkole nr 268 “Słoneczny Promyk”;
11) Przedszkole nr 271 “Wróbelka Elemelka”;
12) Przedszkole nr 272 im. “Misia Uszatka”;
13) Przedszkole nr 287 ‘Piotrusia Pana”;
14) Przedszkole nr 301 “Zaczarowany Świat”;
15) Przedszkole nr 306 “Mali Optymiści”;
16) Przedszkole nr 307 “Wesołe Ekoludki”;
17) Przedszkole nr 308 “Krasnala Hałabały”;
18) Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 309 “Baśniowa Kraina”;
19) Przedszkole nr 318 “Zielony Zakątek”;
20) Przedszkole nr 327 “Kolorowa Kraina”;
21) Przedszkole nr 328 “Akademia pod Czereśnią”;
22) Przedszkole nr 334 im. “Jasia i Małgosi”;
23) Przedszkole nr 340 “Kasztanowego Ludka”;
24) Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 341 “Kota Filemona”;
25) Przedszkole nr 346 “Pod Kasztanem”;
26) Przedszkole nr 364 “Pod Tęczą”;
27) Przedszkole nr 409 “Królestwo Maciusia 1”;
28) Przedszkole nr 421;

29) Przedszkole nr 422;
30) Szkoła Podstawowa nr 53 im. gen. Mariusza Zaruskiego;
31) Szkoła Podstawowa nr 77 im. Wandy Zieleńczyk;
32) Szkoła Podstawowa nr 80 im. Marii Kownackiej;
33) Szkoła Podstawowa nr 133 im. Stefana Czarnieckiego;
34) Szkoła Podstawowa nr 187 im. Adama Mickiewicza;
35) Szkoła Podstawowa nr 209 im. Hanki Ordonówny;
36) Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 214 im. Stanisława Skrypija;
37) Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 223 im. Partyzantów Ziemi Kieleckiej;
38) Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 247 im. Kazimierza Lisieckiego “Dziadka";
39) Szkoła Podstawowa nr 263 im. Powstańców Wielkopolskich;
40) Szkoła Podstawowa nr 273 im. dr Aleksandra Landy:
41) Szkoła Podstawowa nr 289 im. Henryka Sienkiewicza;
42) Szkoła Podstawowa nr 293 im. Jana Kochanowskiego;
43) Szkoła Podstawowa nr 352 im. Jerzego Huberta Wagnera;
44) Szkoła Podstawowa nr 369 im. Antoniego Bolesława Dobrowolskiego;
45) XXII Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Jose Marti;
46) XXXIX Liceum Ogólnokształcące im. Lotnictwa Polskiego;
47) XLI Liceum Ogólnokształcące im. Joachima Lelewela;
48) LIX Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego im. Janusza Kusocińskiego;
49) XCIV Liceum Ogólnokształcące im. gen. Stanisława Maczka;
50) CXXII Liceum Ogólnokształcące im. Ignacego Domeyki;
51) Zespół Szkół nr 10 im. Stanisława Staszica;
52) Zespół Szkół nr 18;
53) Zespół Szkół nr 35 im. Zofii Jaroszewicz Kasi;
54) Zespół Szkół nr 49;
55) Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 10;
56) Młodzieżowy Dom Kultury ”Bielany”;
57) Młodzieżowy Dom Kultury im. Marii Gwizdak;
58) Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Bielańskie Centrum Edukacji Kulturalnej.

§ 2. 1. Siedzibą Biura jest m.st. Warszawa.
2. Obszarem działania Biura jest Dzielnica Bielany m.st. Warszawy.

3. Biuro może używać skrótu "DBFO - Bielany m.st. Warszawy”.

§ 3. Czynności nadzoru nad działalnością Biura wykonuje Zarząd Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy.

Rozdział 2

Zadania i zakres działania Biura

§ 4. Do zadań Biura należy obsługa finansowa, administracyjna i prawna jednostek obsługiwanych polegająca na:

1) prowadzeniu rachunkowości zgodnie z przyjętymi zasadami rachunkowości;
2) organizowaniu wypłat wynagrodzeń z innych należności dla pracowników zatrudnionych w jednostkach obsługiwanych oraz realizacji potrąceń wynikających z obowiązków pracodawcy;
3) ewidencjonowaniu danych o zatrudnieniu niezbędnych do przygotowania i wypłaty wynagrodzeń dla pracowników jednostek obsługiwanych;
4) rozliczaniu średniego wynagrodzenia nauczycieli zgodnie z obowiązkami
ustawowymi;
5) naliczaniu i odprowadzaniu zaliczek na podatek oraz składek z tytułu ubezpieczeń społecznych od wypłat wynagrodzeń z innych należności przysługujących pracownikom jednostek obsługiwanych;
6) naliczaniu i odprowadzaniu wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych oraz innych wpłat i składek wynikających z obowiązujących przepisów prawa;

7) przygotowaniu danych i informacji niezbędnych do sporządzenia przez dyrektorów jednostek obsługiwanych planów finansowych;
8) przygotowaniu materiałów niezbędnych do sporządzenia uchwały budżetowej rn.st.Warszawy oraz uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej m.st.Warszawy, a także materiałów niezbędnych do wprowadzania zmian w tych dokumentach w trakcie roku budżetowego w zakresie zadań powierzonych do obsługi;
9) sporządzaniu jednostkowych sprawozdań budżetowych i finansowych;
10) sporządzaniu zbiorczych sprawozdań budżetowych i finansowych;
11) prowadzeniu działań związanych z egzekucją należności pieniężnych przypadających jednostkom obsługiwanym:
12) obsłudze rachunków bankowych;
13) prowadzeniu kasy;
14) obsłudze finansowej funduszu socjalnego;
15) obsłudze finansowej kasy zapomogowo-pożyczkowej;
16) obsłudze finansowej rachunków wydzielonych, o których mowa w art. 223 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.);
17) rozliczaniu wydatków ze środków pochodzących z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań i projektów;
18) przygotowywaniu zaświadczeń do celów emerytalnych i rentowych oraz innych zaświadczeń o wynagrodzeniach na wniosek pracowników jednostek obsługiwanych (emerytów, rencistów z innych osób fizycznych wnioskujących o zaświadczenie);

19) ewidencjonowaniu operacji gospodarczych jednostek obsługiwanych w Centralnym Rejestrze Umów stosowanym w m.st. Warszawa:
20) wdrożeniu systemów elektronicznych do ewidencji składników majątkowych jednostek obsługiwanych i wspomagających procesy inwentaryzacyjne realizowane metodą spisu z natury;
21) prowadzeniu działań związanych z wdrożeniem i stosowaniem elektronicznego obiegu dokumentów finansowo — księgowych pomiędzy jednostkami obsługiwanymi a Biurem;

22) przygotowaniu wzorcowych dokumentów. w szczególności regulaminów i instrukcji, niezbędnych w bieżącej działalności jednostek obsługiwanych;
23) obsłudze prawnej, w tym obejmującej zastępstwo procesowe przed sądami oraz bieżące konsultacje prawne świadczone w szczególności w formie pisemnej, telefonicznej lub ustne;

24) prowadzeniu działań dotyczących systemu informacji oświatowej oraz weryfikacji z arkuszem organizacyjnym poprawności danych wprowadzonych do tego systemu mających wpływ na wysokość części oświatowej subwencji ogólnej;

25) obsłudze finansowej projektów i programów realizowanych przez jednostki
obsługiwane, które są finansowane lub współfinansowane ze środków zewnętrznych. w tym w szczególności środków z Unii Europejskiej, z zastrzeżeniem. że nie dotyczy to projektów i programów, których obsługę zapewnia Urząd m.st. Warszawy;

26) wykonywaniu w postępowaniu o udzielenie zamówienia, na pisemny wniosek jednostki obsługiwanej skierowany do dyrektora Biura i na podstawie udzielonych pełnomocnictw, pomocniczych działań zakupowych. a których mowa w art. 15 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 Z późn. zm.);
27) prowadzeniu postępowań i udzielaniu zamówień publicznych na rzecz jednostek obsługiwanych w zakresie wskazanym przez Prezydenta m.st. Warszawy na podstawie art. 16 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych;

28) prowadzeniu ewidencji i rejestrów na potrzeby rozliczania podatku od towarów i usług zgodnie z ustawą z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.), 7arzâdzeniami Prezydenta m.st. Warszawy i wytycznymi Skarbnika m.st. Warszawy w tym zakresie;
29) sporządzaniu comiesięcznych deklaracji na potrzeby rozliczania podatku od towarów i usług zgodnie z ustawą z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku od towarów i usług, zarządzeniami Prezydenta m.st. Warszawy i wytycznymi Skarbnika m.st. Warszawy w tym zakresie;
30) przekazywaniu danych niezbędnych w zakresie naliczania, dokonywania wypłat, rozliczania składek na ubezpieczenia społeczne. zdrowotne, fundusz pracy oraz podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie wypłat dla osób fizycznych niebędących pracownikami jednostek obsługiwanych zgodnie z zarządzeniami Prezydenta m.st. Warszawy i wytycznymi Skarbnika m.st. Warszawy w tym zakresie;
31) wykonywaniu zestawień, raportów i przekazywaniu innych niezbędnych danych dotyczących scentralizowanego modelu rozliczania zobowiązania podatkowego z tytułu podatku od towarów i usług, podatku dochodowego od osób fizycznych i składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, fundusz pracy w zakresie wypłat dla osób niebędących pracownikami jednostek obsługiwanych;

32) zapewnienie realizacji zadań inspektora ochrony danych zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

 

§ 5. 1. Biuro realizuje zadania w porozumieniu z dyrektorami jednostek
obsługiwanych.
2. Zasady współpracy pomiędzy Biurem a jednostką obsługiwaną określa zawarte pomiędzy nimi porozumienie.
3. Dyrektor Biura jest odpowiedzialny za gospodarkę finansową oraz rachunkowość i sprawozdawczość jednostek obsługiwanych w zakresie obowiązków powierzonych uchwałą Rady m.st. Warszawy w sprawie wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych m.st. Warszawy wydaną na podstawie art. l0b ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 , o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.).

Rozdział 3

Organizacja Biura

§ 6. 1. Biurem kieruje Dyrektor.
2. Dyrektor wykonuje czynności z zakresu prawa pracy wobec pracowników Biura.
3. Dyrektora Biura zatrudnia i zwalnia Prezydent m.st. Warszawy.
4. Głównego księgowego zatrudnia i zwalnia Dyrektor Biura.

 

§ 7. 1. Strukturę organizacyjną Biura oraz zakres działania i zadań poszczególnych komórek określa regulamin organizacyjny.
2. Regulamin organizacyjny ustala Dyrektor Biura w uzgodnieniu z Zarządem Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy.
3. Limit zatrudnienia w Biurze. uwzględniając rodzaj i zakres realizowanych zadań, określa Prezydent rn.st. Warszawy po zasięgnięciu opinii dyrektora biura Urzędu m.st.Warszawy nadzorującego zadania w obszarze edukacji

 

Rozdział 4

Gospodarka finansowa Biura

§ 8. 1. Biuro prowadzi gospodarkę finansową na zasadach przewidzianych dla
jednostek budżetowych.
2. Podstawą gospodarki finansowej Biura jest roczny plan finansowy.
3. Biuro prowadzi sprawozdawczość i rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

§ 9. Oświadczenia woli w zakresie zarządu mieniem m.st. Warszawy przekazanym Biuru do korzystania składa Dyrektor na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Prezydenta m.st. Warszawy.

Rozdział 5

Postanowienia końcowe

§ 10. Biuro prowadzi dokumentację finansową, organizacyjną i archiwalną zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 11. Zmian w statucie dokonuje się w trybie właściwym do jego nadania.

 

 

 

 
 
Wprowadził Monika Chyła 22-06-2011
Aktualizujący bzmw/ext.ldolinski 11-07-2018
Zatwierdzający bzmw/ext.mchyla 11-07-2018
Publikujący Bartold Jan (GP) (Gabinet Prezydenta (GP)) 11-07-2018
Liczba odwiedzin: 3285